Växtodlingsbrev 5, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Plocka bort flyghavre
 • Aktuellt i marken

Aktuellt i marken:

 

Växtodlingsbrev 13, 2018

 • Aktuellt i fälten
 • Kerb Flo 400 i höstraps

​Aktuellt i fälten

Bladlöss

Det är väldigt olika hur många bladlöss som finns i höstspannmålen och med det goda höstvädret finns det anledning att vara uppmärksam de kommande veckorna också.

Bekämpning mot bladlöss görs om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna. Vi rekommenderar bekämpning med:

 •  0,20 l Mavrik per ha

En sprutning mot bladlöss och manganbrist går fint samman. Vi rekommenderar:

 • 1-1,5 l Profi Mangan per ha 1-2 gånger

Ogräs

Om du fortfarande har Lexus på lager, kom ihåg att det är det sista möjlighet för användning, eftersom det är förbjudet att använda och lagra efter den 13 december 2018. 10 g Lexus per ha + 0,1 l Vätmedel har ganska fin effekt på Renkavle, Åkerven, Baldersbrå, Gatkamonmill, Raps, Våtarv, Åker Förgätmigej, Lomme, Blåklint m.fl. Lexus blandas fint med Profi Mangan och Mavrik.  

Kerb Flo 400 i höstraps

Kerb Flo 400 är ett måste i höstraps om du har problem med gräsogräs. Speciellt om du har Renkavle eller resistent gräsogräs. Om du har fröodling, måste du inte hoppa över den här sprutningen.

Råttsvingel
(Vulpia Myuros) 

Om du har Rödsvingel (Festuca rubra) i fröodling, var särskilt uppmärksam på Råttsvingel (Vulpia myuros), som kan vara ett stort problem om det inte bekämpas i tid.

Kerb Flo 400 är mycket effektiv mot detta gräsogräs.

Kerb Flo 400 innehåller den aktiva substansen Propyzamid och tas upp genom ogräsplantornas rötter.

 

Tillväxten av känsliga ogräsplantor bromsas omedelbart efter upptag. De kan stå grön vinter över, men gulnar och vissnar under våren. Markeffekten hindrar uppkomsten av nya och känsliga ogräs.

 

Den bästa effekten uppnås när marktemperaturen vid sprutning är under 10 grader och marken är fuktig. Sprutning på frusen mark är möjlig. Sprutning på snötäcke bör undvikas med tanke på risken för yta avrinning.

Kerb kan blandas med relevanta insektsmedel, ogräsmedel och svampmedel. Men företaget bakom Belkar rekommenderar att de två produkterna inte blandas.

Vid möjlig omsådd av rapsen på våren, kan etableras, efter noggrann plöjning, vårraps, ärtor, majs och potatis.

Ukrudtsart

Effektprocent

1 l pr ha

Effektprocent

1,25 l pr. ha

Renkavle

42

57

Vitgröe

93

96

Flyghavre

87

92

Våtarv

48

63

Sandlosta

82

89

Engelsk Rajgräs

62

74

Rödsvingel

93

96

Spillsäd

69

80

Åkerven

90

94

Råttsvingel

83

90

Effektprocenter hentet fra Dansk Planteværn Online på væsentlige ukrudtsarter med mere end 6 blade.

Rød markering af cellen ved mindre end 85 % bekæ

 

 

 

Växtodlingsbrev 12, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstraps
 • Strategi mot rapsjordloppans larver
 • Sen sådd av höstspannmål kräver ökad utsädesmängd.

Aktuellt i marken

Förebygg manganbrist

Särskilt ett år som i år kan det vara större risk för manganbrist, eftersom det är många ställen som det inte finns särskilt mycket vatten i jorden, vilket betyder högt syreinnehåll. Dessutom är många marker sådda i varm jord, vilket ger plantorna en snabb och kraftig tillväxt. Detta betyder att rötterna inte kan ta upp mangan i samma hastighet som behövs till bladen.

För att säkra plantornas överlevnad och säkra att de går vintern till mötes med största möjliga livskraft, är det viktigt att plantan är välförsörjd med mangan. Första gången man sprutar med mangan är när spannmålen har 3-4 blad och behandlingen kan följas upp 3-4 veckor senare. Vi rekommderar:

 • 1-1,5 l Profi Mangan pr ha 1-2 gånger

 Mest känslig mot manganbrist är höstkorn och därefter höstvete och höstraps. Sandjordar och jord med högt humusinnehåll är särskilt utsatta för manganbrist, men också på fält med höga reaktionstal och lösa jordar med högt syreinnehåll ger manganbrist.Mangansprutningen kan kombineras med en sprutning mot lus, men passar sällan bra tillsammans med ogrässprutningen, som bör göras när kornet har 1-2 blad. Läs Svenska Foders rekommendationer till ogräsbehandling i växtodlingsbrev nr 11.

Vid manganbrist är det viktigt att spruta flera gånger och man kan inte spara en överkörning genom att gå upp i dos. Marker med sämre jord, där man erfarenhetsmässigt upplever nedslående utbyten kommer det vara relevant att använda Profi Basis Plus i stället för Profi Mangan. Här rekommenderar vi:

 • 1,5-2 l Profi Basis Plus pr ha 1-2 gånger

1 l Profi Basis Plus innehåller: 163 g Mn, 50 g Cu, 101 g Zn, 57 g Mg og 89 g N pr l.    

Efterverkning av ogräsmedel i raps och mellangrödor

Vi har på flera platser sett skador i de nysådda raps- och mellangrödsmarker där man använt medel som Broadway, Atlantis OD, Cossack OD, Hussar Plus och Hussar OD på våren. Den mycket torra sommaren har påverkat nedbrytningen av kemin som har börjat efter att vi fick vatten i augusti månad. Skadorna är mest utbredda vid dubbelsprutning.

Vi har sett på några ställen att plantorna tar sig efter att har gått i stå några veckor, men i sent sådda fält står plantorna fortfarande och ser pressade ut. Bladen är blå/violetta på undersidorna och har inte grott mycket efter att det första paret hjärtblad kommit fram.

 Skall rapsen sås om? När all den planlagda höstsäden är sådd kan rapsen värderas igen. Är det stora områden i marken som saknar plantor eller är plantorna mycket små och pressade ut bör man så om. Finns det däremot 8-12 goda plantor per m2 på de sämsta delarna av fältet bör man behålla den. Om det finns utrymme och möjlighet i växtföljden, kan man vänta att fatta beslut till våren och så om med vårkorn, om rapsen fortfarande verkar dålig.

Undvik användning av Kerb 400 SC, om det finns att risk att rapsen skall sås om på våren.

 Bladlus i höstspannmålen

Bladlus kan överföra viruset havrerödsot till stråsäd och förorsaka stora utbytesförluster och i värsta fall man förlora upp till 90 procent av utbytet. Den största utbytesförlusten uppträder i följande ordning: höstkorn, höstvete, råg och rågvete. Den största risken för bladlusangrepp är vid tidig sådd – vanligen innan 10-15 september och vid en mild höst. Bladlusen bär bara virus om de har ätit på en smittad planta. Hur många procent av bladlössen som bär smittan vet man inte. Vi vet inte heller hur länge en bladlus måste suga på en planta för att smittan är överförd. Men om förfrukten är en gräsmark som är nerplöjd för sådd kan smittorisken vara mycket stor – och här måste du vara extra vaken.

Lyckligtvis finns det bara få observationer av bladlöss i höstspannmålen än så länge. För att se lössen kräver det att man tittar i höjd med plantan och ser på bladen i motljus. Bekämpning mot bladlöss görs om mer än 2-3 procent av plantorna är angripna. Vi rekommenerar bekämpning med:

 • 0,20 l Mavrik pr. ha.

Kom ihåg de viktiga näringsämnena till höstrapsen

Många rapsfält är sådda tidigt och har fått en fantastisk start. De flesta tilldelar varierande kvävemängder i samband med sådd, och har man spridit ut 30-40 kg N bör man värdera om man ska lägga på ytterligare 20-30 kg N för att hålla plantorna igång.

Den kraftiga tillväxten i rapsen kräver också en extra insats med mikronäringsämnen.

Plantorna som är välförsedda med alla näringsämnen har en större motståndskraft mot sjukdomar.

NÄr du ändå skall köra med växtskydd i raps på hösten, är det upplagt att slå samman några av sprutningarna, där det är möjligt att blanda medlen. Vår serie mikronäring har en stor blandbarhet med växtskyddsmedel och det är därför upplagt för att plocka med det när man ändå skall köra. 

Rapsen är på hösten särskilt känslig för brist på bor och magan.

 •  Bor är viktigt för att säkra en god rotutveckling, som är grunden för en god utbytespotential. Brist på bor (se bild) uppträder vanligen på sandjord och är ett typiskt problem när det är torrt eller på nykalkad jord.  
 • Raps är liksom spannmål känslig för brist på mangan och det är mest vanligt på lätta lösa jordar. Har du raps på mangankänsliga arealer, kan man med fördel spruta flytande mangan.
 • Magnesiumtillförsel är viktigt när magnesiumhalten i jorden är låg.
 • Raps är en storförbrukare av svavel. Det mesta upptas på våren, men upp till 10 kg kan tas upp på hösten.

Profi Raps är ett flytande mikronäringsprodukt speciellt designat till att tillmötesgå rapsens behov för mikronäring, men också EPSO Microtop innehåller många av de mikronäringsämnen som rapsen behöver på hösten. VI rekommenderar 1-2 behandlingar på hösten med antingen:

 • 1,5-3,0 l Brassec per ha eller
 • 10-15 kg EPSO MicroTop per ha

Profi Raps innehåller 4 % kväve, 10 % svavel, 1 % magnesium, 7 % bor, 10 % mangan, 11 % kalcium och 0,5 % molybden. Profi Raps kan med fördel sprutas tillsammans med ogräsmedlet Belkar på rapsens 6-bladsstadie eller tillsammans med tillväxtregleringsmedel, när rapsen har 4-6 blad.

EPSO Microtop innehåller 12 % svavel, 9 % magnesium, 1 % bor och 1 % mangan. EPSO Microtop kan spridas samtidigt med tillväxtregleringen när rapsen har 4-6 blad. EPSO MicroTop bör vid blandning med växtskyddsmedel ha en 5 %ig lösning. Så om du ska spruta 10 kg/ha bör du använda 200 liter vatten per ha.

I tabellen nedan kan du se närmre på innehållet av näringsämnen i de enskilda produkterna.

Innehåll av näringsämnen i gram per liter/kg

 

N

S

Mg

B

Mn

Mo

Ca

Brassec

80

80

90

50

90

4

107

Profi Bor

 

 

 

150

 

 

 

Profi Mangan

 

 

 

 

235

 

 

EPSO Microtop

 

120

90

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi mot rapsjordloppans larver

Om du inte själv följer rapsjordloppans väg på din mark med hjälp av gula baggfällor rekommenderar vi att du gör en plansprutning i oktober riktat mot rapsjordloppans larver.

Bekämpa rapsjordloppan med:

 • 0,2 l Mavrik pr. ha.

Sprutningen kan med fördel utföras tillsammans med en annan planlagd sprutning, tillexempel ogräsbekämpning med Belkar eller tillväxtreglering med Caryx.

 Mängden rapsjordloppa följs på 19 fält i Skåne och 2 har överstigit tröskeln. I Danmark har 35 % av fälten överstigit tröskeln. Men du skall vara uppmärksam på att det ofta finns en stor lokal variation på mängden rapsjordloppor och loppornas hoppaktivitet kan vara nedsatt på grund av ostadigt väder.

OM du har upplevt många gnag efter rapsjordloppor i groningsfasen rekommenderar vi att du investerar i bekämpning av rapsjordloppans larver – även om du en gång sprutade mot den vuxna rapsjordloppan.

Bilderna är fjolårsbilder av en rapsmark som inte kom i tillväxt efter hösten 17/18 eftersom rapsjordloppans larver hade ätit av stänglar och blad på många plantor.

Sen sådd av höstspannmål kräver ökad utsädesmängd!

På grund av den tidiga skörden är etableringen av höstspannmålen tidig i år. Vissa var igång redan före den 1 september och då vi kom in i september hade sådden på allvar kommit igång.

När höstspannmålen etableras över en längre period är det viktigt att utsädesmängden anpassas till såtidpunkten – ju senare sådd, ju högre plantantal.

Rekommenderade plantantal pr. m² for höstspannmål

 

 

Sådatum

Oktober

1.-3.

4.-7.

8.-11.

12.-15.

Höstvete

390

410

425

450

Höstkorn, 2r

-

-

-

-

Höstkorn, 6r

-

-

-

-

Höstkorn, hybrid

-

-

-

-

Höstråg, hybrid

230

270

290

-

Rågvete

340

360

-

-

Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena. Man bör till exempel korrigera med +25 plantor per m2 på kalla lokaler, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv lerjord.

När utsädesmängden skall beräknas, är det viktigt att vara kritisk till den förväntade grobarhetsprocenten – se tabeller:

Beräkning av utsädesmängd

Önskat plantantal pr m2 x TKV (TusenKornVikt)

% forväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

 

 • TKV kan avläsas på storsäcken som utsädet levereras i.

Grobarhetsprocent

Såbädd

September

Oktober

Bra såbädd

85 – 90%

80 – 85%

Medelbra såbädd

80%

75%

Dålig såbädd

75%

70%

Växtodlingsbrev 11, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Ogräsbekämpning i höstsäd
 • Sortresultat i höstråg

Aktuellt i marken

Rapsjordloppa i höstraps

På vissa jordar ser vi kraftiga angrepp av rapsjordloppa i höstraps och speciellt på de jordar som är sådda sent (efter den 20 augusti). Kontrollera därför dina marker efter blad som är gnagda. Skadetröskeln är 5-10 procent bortgnagda bladarealer, fram till att rapsen har 4 blad.

Använd 0,2 l Fastac 50 EC per hektar.

Där det nu finns problem med rapsjordloppa, kommer det senare att vara nödvändigt att bekämpa rapsjordloppans larver. Tidpunkten för denna behandling är första halvan av oktober. Denna sprutning kan kombineras med Belkar, antingen genom att köra 0,4-0,5 l per hektar Belkar + 0,2 l per hektar Fastac 50 EC eller under den sista delade behandlingen med 0,25 l per hektar Belkar + 0,2 l per hektar Fastac 50 EC.

Fastac 50 EC får bara användas två gånger per år. Alternativt kan användas 0,2 l Mavrik per hektar. Mavrik får bara användas en gång.

Svamp i betor

Skall du leverera dina betor sist under kampanjen, kan det fortfarande vara relevant att bekämpa bladsvampar. Utöver mjöldagg har man också observerat betrost. För svampbekämpning har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts.

Svenska Foder rekommenderar 0,3 liter Tiro per hektar.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Sniglarna

Med en ökad fuktighet i jorden kommer sniglarna åter. Vi förväntar dock inte samma problem som förra året.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till anna föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt. Sniglarna är riktigt glada för råg, men äter också höstvete och höstkorn.

Ogräsbekämpning

Det är inga stora förändringar i förhållande till föregående år. Det har kommit en ny produkt på marknaden som heter Purelo som är en bladning av Roxy och Sempra.

1 l Purelo = 0,83 l Roxy + 0,028 l Sempra.

Lexus är har utgått, och det därför inte längre möjligt att köpa medlet, men vi förmodar, att det finns restlager som kan och skall användas under denna höst. Använd 5-10 g Lexus tillsammans med Roxy/Sempra-lösningen eller Purelo och få en god effekt på kornvallmo, spillraps, sparvnäva och renkavle. Ett eventuellt restlager får lagligt användas till den 13 december 2018 och härefter finns det ett förvarings- och användningsförbud.

 

Effekt-% av tankmix (dos/ha) 

Om effekten är under 80% är effekttalet markerad med rött

Tidig standardlösning

Standard lösning

Renkavle

Renkavle +
Rajgräs

 

          DC 00 -11                     

DC 00-13

DC 11-30

DC 12-15

1,0 l Roxy +

0,1 l Sempra

2,0 l Roxy +

0,1 l Sempra

3,0 l Purelo

0,5 l Event Super 1

0,4 l Vätmedel

0,1 l Sempra +

0,6 Atlantis OD 1

Snärjmåra

94

97

98

X

81

Våtarv

99

99

99

X

99

Baldersbrå

93

94

93

X

97

Blåklint

91

93

93

X

91

Raps

69

80

83

X

97

Åkerviol

98

98

98

X

98

Sparvnäva

77

77

72

X

79

Rödplister

97

98

98

X

99

Kornvallmo

72

77

75

X

90

Fältveronika

97

98

98

X

95

Rajgräs

63

85

90

X

94

Kärrgröe

35

65

74

92

85

Vitgröe

89

96

97

23

90

Åkerven

94

98

99

   

1 Får inte användas i Höstkorn

Sortresultat i höstråg

Årets sortförsök i höstråg har nu publicerats på SLUoch de sorter Svenska Foder erbjuder har klarat sig fint.

 

A – B Omr. Skörd Kärne

15% vh.

Omr. D – F Skörd Kärne

15% vh.

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Herakles sH

5490

90

2

5730

91

4

KWS Livado H

7330

120

2

7370

117

4

 

KWS Livado – Hybrid (H)

KWS Livado – en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblanding av populationsutsäde krävs.

Herakles - Syntetisk hybrid (sH)

Vinterhärdig syntetisk hybrid höstråg. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda.

 

Växtodlingsbrev 10, 2018

 • Bekämpning av spillsäd i höstraps
 • Gödsling av höstspannmål vid sådd
 • Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne
 • Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål
 • Beräkningar av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Bekämpning av spillsäd i höstraps

När det finns så mycket spillsäd att rapsen störs i etableringsfasen bör du bekämpa det. Bekämpning görs tidigt och får som bäst effekt när spillsäden har 1-3 blad - ofta omkring 2 veckor efter att rapsen är etablerad. Spillsäd växer fram över en längre period och från olika djup i jorden och därför kan det vara nödvändigt med två behandlingar eventuellt bara i ytterkanten av arealen där jorden kan vara lite sämre plöjd.

Svenska Foder rekommenderar 0,3-0,5 l Agil 100 EC per hektar+0,1 l vätmedel/100 l vatten eller 0,5-1,0 l Focus Ultra+0,5 l Dash.

Med Agil 100 EC har du möjlighet att göra en behandling med minst 14 dagars mellanrum. Focus Ultra får bara användas en gång.

Bekämpningsmedel mot spillsäd i höstraps

  Ogrästyp

Agil 100 EC 

(l/ha)

Focus Ultra + DASH 

(l/ha)

Korn + Vete

0,3 - 0,5

0,5 - 1,0 + 0,5

Råg + gräsogräs

0,35 - 0,75

0,7 - 1,5 + 0,5

 

Dos anpassas efter vilken spannmålstyp som skall bekämpas, samt hur stor spillsäden har blivit. Vårkorn är mest känslig och därefter kommer höstkorn, vete och råg i nämnd ordning. Lägst dos på spillsäd med mindre än 3 blad och högsta doseringen vid mycket ogräs och vid bekämpning av gräs.

Maxdos för Agil 100 EC är 1,5 l produkt per ha och år och för Select Plus 1,0 l per ha och år. Sist på året kan man följa upp med en Kerb-behandling som också är effektiv mot resistenta gräs.

Gödsling av höstspannmål vid sådd

Det har på senare år varit ett klart ökat fokus på att tillföra höstspannmålen gödning vid etableringen. Genom att placera gödning vid sådden optimerar vi rotbildningen och etableringen av grödan på hösten. Behovet är inte de stora mängderna, 10-20 kg N per ha – motsvarande 50-100 kg handelsgödsel har visat synliga effekter. De stora vinsterna uppnås om höstsådden möter motstånd i etableringsfasen. I nedanstående scenarier är höstgödslingen särskilt relevant.

 • På arealer med en låg kväveförsörjning från jorden – höstspannmål tar vanligen upp 20-50 kg N per ha på hösten.
 • På arealer med risk för manganbrist. Speciellt i höstkorn, men också i höstvete kan det vara en stor fördel att använda en försurande handelsgödsel för att förebygga manganbrist.
 • På arealer där man har myllat ner stora mängder korn – eller gräsfröhalm.
 • På arealer med låga fosfortal
 • På kalla arealer

Svenska Foder har flera olika sorters handelsgödsel, som på var sitt sätt är ideala i och med etableringen av höstspannmålen, men vi vill speciellt rekommendera antingen NS 21-24 (svavelsur ammoniak) eller NP 12-23 (MAP).

NS 21-24 (Svavelsur Ammoniak)

 • Känd för sin försurande effekt som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring och denna risk minimeras genom att sprida ut svavelsur ammoniak.
 • Är speciellt aktuell på lätta och/eller svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

NP 12-23 (MAP/monoammoniumfosfat)

 • Känd för den försurande effekten som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Fosfor är viktigt för höstspannmålens rotutveckling, och en välutvecklad rot är avgörande för en lyckad tillväxtsstart.
 • Fosfor är inte särskilt mobilt i jorden, så särskilt på arealer med en låg fosforförsörjning/låga fosfortal är det mycket viktigt och främmande för rotutvecklingen att man lägger ut 10-20 kg P vid sådden.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring, och denna risk minimeras genom att lägga ut MAP.
 • Är speciellt aktuell på lätta eller/och svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

Vi har också flera typer av NPK-gödning i sortimentet som t.ex.:

 • NPK 17-5-10 m/S, Mg, B
 • NPK 21-3-10 m/S, Mg, B

De två NPK-gödslingar är aktuella på de ställen där de också bör tillföras kalium på hösten. Det är särskilt aktuellt på jordar med ett lågt Kt, eller på lättare jordar där kaliumförsörjningen från ”naturens sida” är markant mindre än på en bra lerjord. Man bör på dessa jordar tillföra en del av den planlagda mängden kalium på hösten, eftersom kalium har betydelse för vinterspannmålens övervintringsförmåga.

Gödsling bör göras

Handelsgödningen bör tillföras vid etablering som huvudregel. Har man inte möjlighet att gödsla vid sådd, kan man blanda gödningstyperna Svavelsur ammoniak eller MAP med utsädet och sprida ut det samtidigt. I de rekommenderande mängderna skulle det inte finnas någon risk för att skada utsädet och därmed grobarheten.

Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne

En god etablering är en av de viktigaste förutsättningarna för ett högt utbyte och därför bör det som utgångspunkt sås då man kan ha en god såbädd efter 1 september. Försöken i höstvete visar klart, att ju tidigare vete etableras, ju högre är utbytespotentialen.

När det väl är sagt så kall man dock vara uppmärksam på att den optimala såtidpunkten varierar från art till art, och att man bör ta hänsyn till förfrukt, sort, såbäddens kvalitet och inte minst förekomst av gräsogräs när man ska välja såtidpunkt. Tillexempel bör man på arealer med mycket gräsogräs utföra sådd 14 dagar efter den tidigast rekommenderande tidpunkten, tex om man har problem med renkavle.   

Likaledes skall man vara uppmärksam på att tidig sådd ger större risk för havrerotsot, större risk för liggsäd, ökad risk för utvintring och ökad mottaglighet för svampsjukdomar.

Nedan har vi listat några generella riktlinjer för den optimala såtidpunkten:

 • Höstvete, 1 års: 1 september till 25 september. För att minimera risken för rotdödare börjar man med 1 års markerna.
 • Höstvete 2 års: 15 september till 25 september på grund av risken för rotdödare.
 • Höstkorn 6rads: 5 september till 20 september
 • Höstkorn hybrid: 5 september till 20 september
 • Höstkorn 2rads: 10 september till 20 september, Höstkorn är den höstspannmålsart som är mest känslig för förändringar i såtidpunkt och bör inte sås för tidigt.
 • Rågvete: 1 september till 30 september
 • Råghybrid: 1 september till 30 september

Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål

Rekommenderade plantantal pr. m2 för höstspannmål

Sådato

September

Oktober

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

1-3

4-7

8-11

12-15

Höstvete

220

250

280

310

340

370

390

410

425

450

Höstkorn, 2r

-

-

265

290

315

340

-

-

-

-

Höstkorn, 6 r

-

205

230

255

280

305

-

-

-

-

Höstkorn, hybrid

-

170

185

205

220

-

-

-

-

-

Råg, hybrid

150

160

170

185

195

210

230

270

290

-

Rågvete

200

220

240

280

300

320

340

360

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • På kalla lokaliteter bör plantantalet ökads med 25 plantor per m2
 • På arealer som odlas plöjningsfritt bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På mycket styv lerjord bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2

 

Plantantal

Ju tidigare sådd desto lägre plantantal, och därför stiger det optimala plantantalet från ca. 220 pl/m2 vid sådd 1 september till över 400 pl/m2 vid sådd i oktober. I ovanstående tabell har vi angivet en rekommendation på det optimala plantantalet för enskilda arter. Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena – man bör tillexempel korriera med plus 25 plantor per m2 på kalla lokaliteter, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv jord.

Utsädesmängden kan avläsas direkt i såtabellen för höstspannmål, eller beräknas med hjälp av den formeln. Innan avläsningen och beräkningen skall man ta ställning till det önskade plantantalet. TKV (tusenkornsvikten) kan avläsas på den storsäck som utsädet levereras i.

Grobarhetsprocent

Såbädd

September

Oktober

God

85 - 90 %

80 - 85 %

Medel

80 %

75 %

Dålig

75 %

70 %

 

Beräkning av utsädesmängd

Förväntat plantetal pr m2 x TKV (Tusenkornvikt)

% Förväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

 

Utsädesmängd (kg/ha) vid olika plantantal och TKV. Grobarhet = 85 %

Plantantal/TKV

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

160

64

68

72

75

79

83

87

90

94

98

102

105

200

80

85

89

94

99

104

108

113

118

122

127

132

240

96

102

107

113

119

124

130

136

141

147

152

158

280

112

119

125

132

138

145

152

158

165

171

178

184

320

128

136

143

151

158

166

173

181

188

196

203

211

360

144

152

161

169

178

186

195

203

212

220

229

237

400

160

169

179

188

198

207

216

226

235

245

254

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att vara kritisk mot såbäddens kvalitet, när grobarhetsprocenten skall justeras.

Beräkning av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Hybridhöstkorn och hybridhöstråg levereras i units, som vanligen innehåller 1 miljon frö. Önskar man att räkna ut hur många units som skall användas per hektar och hur många kg såmaskinen ska insås till, kan man följa nedanstående räkneexempel.

 • En unit innhåller 1 miljon kärnor
 • Man önskar tillexempel att etablera 170 plantor per m2 x 10 000 m2 = 1 700 000 plantor per hektar.
 • Med en grobarhet på 85 % motsvarar det 170/85x100=200 kärnor per m2=2 000 000 kärnor per hektar
 • 1 000 000 frö per unit/2 000 000 kärnor per hektar = 0,50 ha per unit eller 2,0 units per ha.
 • Vikten av en unit varierar från art till art och från sort till sort. Om vikten inte uppges på emballaget vägs en unit eller så avläser man TKV på emballaget. Är TKV tillexmpel 45 gram för 1000 kärnor multipliceras detta med 1 000 000 kärnor som är i en unit = 45 kg per unit
 • Önskar man att så tillexempel 2,0 units per hektar med en sort som har en TKV på 45, så ställer man in maskinen till 2,0 x 45 kg per unit = 90 kg per ha plus eventuellt lite extra för exempelvis överlappning.

Växtodlingsbrev 9, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Glyfosat i stubben
 • Sortresultat i höstvete och höstkorn

Aktuellt i marken

Svamp i betor

Nu har vi fått regn och betorna har börjat växa igen. Utöver mjöldagg har man också observerat betrost. För svampbekämpning har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts. Vi rekommenderar i grunden 2 svampbehandlingar – oavsett om det är socker-, foder- eller energibetor, där:

 1. Behandlingen utförs i slutet av juli vid början av angrepp med 0,3 liter Comet Pro per ha.
 2. Behandling 3 veckor senare med 0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha, 2 behandlingar är aktuella i betorna som ska tas upp senare än i början av oktober.
 3. Behandling ytterligare 3 veckor senare – normalt i mitten av september ned 0,3 liter Tiro per ha. Denna behandling kan vara relevant i några år i betorna, som skall tas upp i november.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Sniglarna

Med en ökad fuktighet i jorden kommer sniglarna åter. Vi förväntar dock inte samma problem som förra året.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till anna föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Behandling med glyfosat efter skörden

- stubben innan höstsådden

Innan direktsådd och vid plöjningfri odling kommer det ofta att vara behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen.

Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa fröogräset, så vi rekommenderar därför att fröogräset bekämpas med

 • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 1,2 – 2,1 l Envision 450 + additiv pr. ha eller
 • 1,5 – 2,7 l Glypper + additiv pr. ha

Om gräsogräs som rajgräs har har blivit tuver är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommederad dos:

 •  2,3 – 3,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 2,4 – 3,2 l Envision 450 + additiv pr. ha eller
 • 3,0 – 4-0 l Glypper + additiv pr. ha.

Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosaten?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe.

Vätmedel har en positiv inverkan på genomträngningen av plantornas växtsätt, och håller dropparna fuktiga längre, så att det aktiva ämnet får bättre tid att diffundera in i plantorna.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                           Vätmedel­­­   

Mjukt vatten                                             0,05 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha
Medelhårt vatten                                      0,10 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha
Hårt vatten                                               0,20 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha

Kom ihåg att additiverna alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten.

Sprutteknik

 • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
 • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
 • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.
 • Det bör max användas 100 – 150 l vatten pr. ha

Sortresultat i Höstvete och Höstkorn

Försök för höstvete och höstkorn publicerat på SLU och de sorter Svenska Foder erbjuder har klarat sig fint. Höstvete är fortfarnde preliminära uppgifter, medan höstkorn är definitiva.

Höstvete

 

A – B Omr. Skörd Kärnor 15% vh.

Omr. D – F Skörd Kärnor 15% vh.

Egenskaper

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Ellvis (EKO)

6670

95

4

8340

102

8

Kvarnvete

Mariboss

7380

105

4

8690

106

8

Foder

Torp

7090

101

4

8590

105

8

Foder

RGT Reform

6940

99

4

8080

99

8

Kvarnvete

Praktik

6960

99

4

8080

99

8

Kvarnvete

 

Ellvis – kvarnvete & EKO

Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaber. Den är väl anpassad til våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskader under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

RGT Reform – Kvarnvete

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Mariboss – Foder

Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger orgräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandingen vilket gör Mariboss til ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd. Sorten är dessvärre redan slutsåld.

Torp – Foder

Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt mot septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Praktik – kvarnvete

Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

Stava – kvarnvete EKO

Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Höstkorn

Bazooka har klarat sig riktigt bra och i Svenska Foder har vi fortfarande utsäde av denna toppsort.

 

A – B Omr. Skörd Kärne 15% vh.

Omr. D – F Skörd Kärne 15% vh.

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Frigg

8770

103

21

9710

103

12

SU Ellen

8770

104

15

9700

103

9

Bazooka

9380

111

8

10130

108

5

 

SU Ellen - 6-rads linjehöstkorn
SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse med höstkornen en god vinterhärdighet. Strået är medellångt med mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Sorten er dessvärre redan slutsåld.

Frigg - 2-radskorn
Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med en tillfredställande rymdvikt. Frigg är en frisk sort med god motståndskraft mot kornrost i jämförelse med 6-radskorn. Sorten er dessvärre redan slutsåld.

Bazooka - 6-rads hybridhöstkorn Nyhet!
Bazooka är ett nytt 6-rads hybridhöstkorn med mycket god avkastningspotential och god rymdvikt. Genom tidig mognad och långt stabilt strå finns en god halmtillgång. God stärkelsehalt borgar dessutom för ett högt fodervärde. Under hösten har Bazooka en mycket kraftig bestockning och kommer fullt till sin rätt vid tidig sådd med låg utsädesmängd. Vinterhärdigheten är genomsnittlig.

 

 

Växtodlingsbrev 8, 2018

 • Behöver du grovfoder?
 • Sortförsök höstraps 2018
 • Strategier mot ogräs i höstraps

Behöver du grovfoder

På de flesta mjölk- och köttgårdar kommer det bli problem med att få grovfodret att räcka, man kan överväga att så rågvete vid den först kommande möjligheten med en inblandning av rajgräs. Om man får en kraftig tillväxt på grödan att kan man ta en skörd innan vintern, och annars i början av maj. Därefter kan man till exempel så majs. Svenska Foder kan nu erbjuda KWS Livado som är en hybrid höstråg med god vinterhärdighet. Använd 2 units/ha.

Sortförsök höstraps 2018

Nu kom regnet och rapsen skall sås. De första försöksresultaten i höstraps är nu tillgängliga på www.svenskraps.se och Svenska Foders sorter klarar sig riktigt bra.

Skördresultat

Höstraps 2018

Område A,

3 försök

Område B,

1 försök

Område D

2 försök

Område E

2 försök

DK Explicit, H

106

112

103

112

DK Exclaim, H

105

114

93

101

PR44D06, H

95

104

103

92

Dariot, H

98

104

96

104

DK Exception, H

100

111

91

106

Compass, H

95

97

94

83

ES Alegria, L

94

102

107

75

sortblandning (DK Exstorm, Avatar, DK Explicit, Dariot = index100)

 

 

Samlade resultat 2017

När du väljer din rapssort är det viktigt att titta efter en sort med hög stabil råfett- och fröskörd, god resistens mot sjukdomar och god vinterhärdighet och god stjälkstyrka.

Läs mer om sorternas egenskaper i växtodlingsbrev 2

Strategier mot ogräs i höstraps

Svenska Foder rekommenderar två basmedel i höstraps, nämligen Belkar och Clomazonprodukten Centium 36 CS. Redan vid sådd skall du ha tagit beslut om vilket medel du skall använda eller om du vill kombinera dem.

Belkar verkar på många viktiga ogräsarter, däribland kamomill, som vi ofta har svårt att hitta bra dagar att bekämpa med Matrigon på våren. Erfarenheterna från säsong 2017-2018 visar att det bör användas en dos på minimum 0,4 l/ha och gärna 0,5 l/ha i en väletablerad rapsgröda för att uppnå tillräcklig effekt på kamomill.

Fördelen med Belkar är att du kan vänta med att behandla grödan tills du vet om grödan är väletablerad.

Har du mycket dominerande ogräs av kamomill och näva uppnås den bästa effekten genom en delad sprutning. Första sprutningen med 0,25 l bör då göras när rapsen har 2-5 örtblad och uppföljande behandling knappt tre veckor senare.

Belkar har inte så god effekt på våtarv, men med en dosering på 0,5 l Belkar per hektar kan man förvänta 70-80% effekt. Åkerviol kan inte bekämpas med Belkar, men behandlingen kommer att ha en hämmande effekt på växten. Tänk på att Belkar bara kan blandas med  insekticider. Till andra medel bör det vara en lucka på 7 dagar mellan behandlingarna.

Centium 36 CS ger god mening att använda där det finns problem med vitgröe, lomme, våtarv. Centium 36 CS rekommenderas dessutom på arealer med ett kraftigt bestånd av ogräs, som kan hämma rapsen i de tidiga faserna. På arealer där det vid nederbörd kan bli svårt att köra, kan det likaledes vara en god försäkring att få sprutat Centium 36 CS omedelbart efter sådd.  

Centium 36 CS används med en dosering på 0,2-0,25 l/ha, lägsta doseringen på lätt jord. För optimal effekt av medlet är det viktigt med en god markfukta vid tidpunkten för sprutningen eller direkt efter.

Belkar och Centium 36 CS kan användas på följande sätt: 

Dominerende ogräsarter

Stadie

Dos, pr. ha

Mjuknäva, skatnäva, snärjmåra och kamomill 

12-15 +

3 veckor senare

0,25 l Belkar

0,25 l Belkar

Kamomill, snärjmåra, blåklint och vallmo

16-30

0,4-0,5 l Belkar

Vitgröe, lomme och våtarv

Senast 3 dagar efter sådd

0,2-0,25 l Centium 36 CS

Vitgröe, vårtarv, lomme, vallmo, kamomill m.fl.

Senast 3 dagar efter sådd

16-30

0,2-0,25 l Centium 36 CS 0,4 - 0,5 l Belkar

 

Höstraps behöver näring på hösten

Höstrapsen ger tillbaka bra med en bra växtnäringsförsörjning på hösten. En väletablerad höstraps kan på hösten plocka upp 80-100 kg N per hektar och nästan samma mängd kalium.  

Höstrapsen tillförs max 60 kg N per hektar, på sandjordar är kalimtillförseln särskilt viktig.

Höstrapsen har ett stort upptag av näringsämnen på hösten och den mängd som jorden inte kan erbjuda, skall tillföras i gödning. Hur du i praktiken kan gödsla din raps på hösten är beroende på följande förhållande: 

 • jordtyp
 • jordens näringsstatus
 • förfrukt
 • tillgång till husdjursgödsel
 • Halmnedmyllning
 • Såmetod, mm.

Vi rekommenderar att du tillexempel använder YaraMila 21-3-10 S, mg, B eller YaraMila Raps 17-5-10 S, Mg, B vid sådd. Om du använder stallgödsel kan du komplettera med ex. NS 27-4 så du når 60 kg N per ha.

Växtodlingsbrev 7, 2018

 • Svampbekämpning i betor
 • Alla tiders chans för etablering av höstraps i rätt tid
 • Ha fokus på plantantal och utsädesmängd i höstraps
 • Utsäde är i år inte betat mot rapsjordlopper
 • Var uppmärksam på sniglar även om det är torrt

Svampbekämpning i betor

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettovinster på 8-10% i genomsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mjöldagg, betrost, ramularia och delvis cercospora. Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistenta mot en eller flera bladsvampar. Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårighetsgraden av enskilda sjukdomar.

Eftersom året har varit mycket torrt och inga bladsvampar har hittats, avråder vi från svampbekämpning i sockerbetor.

Undantag kan förekomma i fält som är bevattnade.

Läs mer om Svenska Foders rekommendationer i växtodlingsbrev nr. 6

 

Alla tiders chans for etablering av höstraps i rätt tid

Så rapsen tidigt och i en väl tillrädd såbädd utan risk för kraftigt regn de första dagarna efter sådd. Det är det bästa förutsättningarna för rapsen enligt både försöksmässiga och praktiska erfarenheter: ”hellre lite förtidigt än lite för sent”. Med den tidiga skörden i år har vi världens möjlighet att så i helt rätt tid, under förutsättning att det kommer regn. Vi rekommenderar inte att man påbörjar sådden av höstraps innan det kommit ett minimum av 20-30 mm regn som ordentligt ger fukta i jorden.

Den optimala såtidpunkten för höstraps är olika beroende på lokal men ligger normalt mellan den 5 och 25 augusti. Det är stor skillnad på hur rapssorterna utvecklar sig på hösten, så var uppmärksam på de sortmässiga rekommendationerna för en optimal såtidpunkt.

Läs mer om rapssorternas egenskaper i växtodlingsbrev 2, 2018.

Vid sådd av hybridraps bör du ha fokus på att utnyttja rapsens förmåga att förgrena sig – så därför ett passande lågt plantantal. Vår rekommendation är att hybridrapsen bör etableras 30-35 plantor per m2och 40-45 plantor om sorten är en linjesort. Lite färre plantor per mvid tidig sådd, och lite flera plantor per mvid sen sådd.

Rapsfröet skall placeras i fuktig jord på maximalt 2 cm djup.

Kom ihåg att korrigera utsädesmängden för såbäddens kvalitet, såtidpunkt, överlappning, etc.

 

Ha fokus på planttal och utsädesmängd i höstraps 

- beräkning av antal units och kg per ha.

Rapsutsäde levereras i units med ett besämt antal grobara frö.

Beräkning av antal ha per unit

För att räkna ut hur många units du skall använda för din areal, kan du använda tabellen till höger. Hitta det önskade planttalet i kolumnen till vänster och avläs i tabellen till höger, hur många hektar du kan så per unit.

Hybridraps

Antal ha. pr. unit

Önskat antal plantor

pr. m²

Antal mio. frö

pr. unit

1,5

20

6,8

25

5,4

30

4,5

35

3,9

40

3,4

45

3,0

50

2,7

Här har vi räknat med en grobarhet på 90 %

 

Ett exempel på avläsning av tabellen:

 • Du har planerat 40 ha med raps.
 • Du vill så 30 planter pr m² DK Exclaim.
 • I tabellen kan du se att 1unit DK Exclaim (1½ mio. frö) med den önskade udsädesmängden räcker till 4,5 hektar.
 • Du beräknar därefter, att du behöver 40/4,5 = 8,9 units till hela din rapsareal.

 

Beräknar av antal kg per ha

Tusenkornvikten på raps kan variera en del och därför är det viktigt för inställning av såmaskinen att beräkna den exakta utsädesmängden i kg per hektar. Det kan göras på flera sätt:

 • Om inte vikten är angiven på emballaget vägs en unit. Den väger till exempel 10,8 kg
 • I tabellen ovanför räcker 1 unit till 4,5 hektar (30 pl/moch en grobarhetsprocent på 90%)
 • 10,8 kg/4,5 ha = 2,40 kg per ha
 • Maskinen ställs in på 2,4 kg rapsfrö per ha

 

Eller använd standardformeln för utsädesmängd:

Utsädesmängd i kg/ha = Antal planter per m2 x tusenkornvikt (TKV)
                                            % förväntad grobarhet

Räkneexempel:

                                         30 pl/m2 x 7,2 gram = 2,4 kg/ha
                                                     90%

Utsädet är i år inte betat mot rapsjordloppan.

Till kommande höst förväntas en måttlig förekomst av rapsjordloppan. Vi har till dags dato haft ett varmt år med många skadedjur och ur det perspektivet, menar vi, bör man vara extra uppmärksam på rapsjordloppan.

Det finns i år ingen dispans att använda betningsmedel på utsädet. Vi kan därför inte beskydda grödan mot de tidiga angreppen av rapsjordloppa, som skadar genom att gnaga på plantorna.

Ett tidigt angrepp av rapsjordloppa i utvecklingsfasen kan i värsta fall tunna ut plantbeståndet så våldsamt att grödan blir förstörd. Hålll därför ett vakande öga  på rapsen, redan när den gror.

Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,20 Fastac 50 EC.

 

Se upp för sniglar – även om det är torrt!

Torkan har ett bra grepp över stora delar av Sverige i år och det betyder att snigelförekomst har varit begränsad. Det betyder inte att de är utdöda, och när förhållandena återigen blir ideala för sniglar med fuktigt väder, kommer vi att se dem igen.

Sniglar bör du ha respekt för och förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite management:

 • Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling.
 • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns kokor som sniglarna lätt kan röra sig emellan.
 • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för kokig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning innan kultivatorsådden kan reducera snigelrisken.

När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

 

Växtodlingsbrev 6, 2018

 • Löss- och svampbekämpning i majs
 • Svampbekämpning i betor

Löss och svampbekämpning i majs

Fält med ett stort antal löss har observerats i år. Äldre försök visar dock att det ska finnas flera hundra löss per planta före någon bekämpning är lönsam. Det rekommenderas att spruta i början av koloniformationen på de flesta plantorna. Använd 0,2-0,3 liter Fastac 50 EC per ha som har godkännande fram till st. 53.  

Svampsprutningen måste times lokalt, beroende på lokala behov. Riskfält är

 • områden med många års intensiv majsodling,
 • områden som inte är plöjda,
 • en dålig plöjning med många stubbrester från förra årets majsfält,
 • områden med kärnmajs och kolvmajs, eftersom de har en längre växtsäsong eller helt enkelt
 • fält som är svaga och utsatta för infektion.

Majs kan angripas av ögonfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost.

Ögonfläcksjuka trivs under kalla (14-18 °C) och fuktiga förhållanden.

Bilderna visar angrepp av ögonfläcksjuka. Till vänster är ett tidigt stadium där det kan vara svårt att se svampangreppet.
�gonfl�cksjuka tidigt stadium�gonfl�cksjuka

 

Majsens bladfläcksjuka trivs bäst vid något högre temperaturer (22-25 °C) och även i fuktigt väder och bladfukt. Båda bladsvamparna överlever på växtrester av majs, och därför ger förfrukt majs och/eller många växtrester på markytan större risk för angrepp.

Bekämpning

I riskfält rekommenderas alltid att utföra en svampbehandling i st. 51-55, medan behandling i plöjda fält endast rekommenderas för över 35% drabbade växter på bladet som stöder kolven.

Svenska Foder rekommenderar att svampbehandlingen görs med antingen 0,6 liter Propulse, som är godkänd hela vägen till st. 69 (avslutat blomning) eller 0,8 liter Comet Pro per ha, vilket är välkänt och testat men godkänt endast till st. 65 (början blomning).

Bekämpning utförs vanligen under perioden från st. 51 och tills sprutningsperioden. Upptäcks tidiga angrepp rekommenderas en delad behandling med 2 x 0,4 liter Propulse eller 2 x 0,5 liter per ha Comet Pro med 2-3 veckors intervall.

V�xtperioder

 

Använd 250-300 liter vatten per ha för att få bladen effektivt täckta. Dessutom rekommenderar vi en eftermiddagssprutning där plantorna inte är saftspända, eftersom det ger minimal kör skada på majsen.

Svampsprutvätskan kan blandas med 2-3 liter Profi Majs där det finns misstankar om brist på mikronäringsämnen. Särskilt i år när det är mycket torrt på många ställen, skulle det vara relevant att inkludera Profi Majs och följ eventuellt upp 2-3 veckor senare medan det fortfarande är möjligt att köra i majsen.

Profi Majs kan bland annat säkerställa en optimal bor-nivå för kärna sättningen. Majsen är också känslig för bristen på magnesium, mangan och zink, och flera försök har visat relativt stor utbytesökning för tillförsel av mikronäringsämnen de senaste åren. Profi Majs innehåller både fosfor, bor, mangan, zink, magnesium och kalcium.

Svampbekämpning i betor

Flera års försök med svampbekämpning i sockerbetor har visat stora och stabila nettovinster på 8-10% i genomsnittliga utbyten. De mest förlustgivande bladsjukdomarna är mögel, betrost, ramularia och delvis cercospora. Det finns stora skillnader i sorternas mottaglighet för de enskilda sjukdomarna, men ingen av sorterna är resistenta mot en eller flera bladsvampar. Det är årets tillväxtförhållanden som bestämmer svårighetsgraden av enskilda sjukdomar. Vanligtvis startar de första angreppen i mitten av juli.

Val av medel

För svampbekämpning i sockerbetor har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts. Vi rekommenderar i grunden 2 svampbehandlingar - oavsett om det är socker-, foder- eller energibetor, där:

 1. behandling utförs i slutet av juli vid början av angrepp med 0,3 liter Comet Pro per ha.
 2. behandling 3 veckor senare med 0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha. 2 behandlingar är aktuella i betorna som ska tas upp senare än i början av oktober.
 3. behandling ytterligare 3 veckor senare - normalt i mitten av september med 0,3 liter Tiro per ha. Denna behandling kan vara relevant i några år i betorna som ska tas upp i november.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Betmj�ldagg

Betrost

Betmjöldagg ses som en gråvit, filtaktig beläggning. Tidiga angrepp kan vara svåra att se - särskilt på fuktiga växter. Betmjöldagg trivs bra i varmt (25 °C) och torrt väder.

Betrost ses som rostiga 1 mm pustler spridda på bladen. Runt pustlarna finns det ofta en gulaktig kontur. Betrost utvecklas i varmt (15-18 °C) och fuktigt väder.

 

Ramularia

Cercospora

Ramularia ses som gråbruna 4-12 mm fläckar - ofta med mörkbruna kanter. Ramularia trivs bäst vid varmt (18-20 °C) och fuktigt väder.

Cercospora ser ut som ramularia, men fläckarna är mer askgrå. Cercospora trivs bäst i varmt (24-32 °C) och fuktigt väder. Svampen är sällan ett problem i Sverige.

Växtodlingsbrev 5, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Plocka bort flyghavre
 • Aktuellt i marken

Aktuellt i marken:

Bladlus - hur länge skall man bekämpa dem?

I spannmålen finns det fortsatt bladlus på flera fält, och en eventuell bekämpning är aktuell till stadie 75 om det förnärvande finns 100 procent angripna strå. Bekämpningen görs med 0,15 l Mavrik 2F eller 0,1-0,14 Teppeki. I övriga grödor som åkerböner, sockerbetor och spenat ser vi fortsatt kraftiga angrepp av den svarta betbladlusen.

I åkerböna bekämpas de med 0,15-0,2 l Mavrik per hektar, när skadetröskeln på 15 procent angripna plantor och begynnande kolonibildning har överskridits. Bekämpningen är aktuell till full baljlängd.

I sockerbetor bekämpas de med 0,2-0,3 l Fastac 50 EC per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpningen är aktuell till begynnande parasitering som vanligtvis inleds i början av juli. Teppiki har fått dispens för bekämpning av löss i sockerbetor. Kontakta din säljare för mer information.
I spenat bekämpas de med 0,14 kg Teppiki per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpning är aktuell till begynnande parasitering, som vanligen startar i början av juli.

Höstraps - nedvissning med glyfosatprodukter vid ojämn mognad

Här inträffar den viktiga spruttidpunkten när merparten av skidorna är gulgröna och gulbruna med enstaka svarta frö i de nedersta skidorna. Det är vanligtvis 2-4 dagar innan normal strängläggningstidpunkt.

Svenska Foder rekommenderar följande dosering i höstraps.

Bekämpning av kvickrot: 2,3 l Glyphomax HL + additiv eller 3,0 l Glypper + additiv pr ha
Nedvissning:                     3,0 l Glyphomax HL + additiv eller 4,0 l Glypper + additiv pr ha

Additiv

Under de flesta förhållanden bör sprutvattnet tillsättas med ett eller flera additiver som NovaBalance innan glyfosaten tillsätts. Tillsättning av additiv ökar effekten, eftersom glyfosat är en så kallad kationbinder. Det betyder att glyfosatmolekylen villigt binder sig till andra molekyler i vatten som t.ex. kalcium (hårt vatten), magnesium och järn. Därmed blir glyfosatmolekylen för stor för att kunna komma in i plantan och göra nytta.

NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca. Mg eller Fe

NovaBalance tillsätts i förhållande till vattnets hårdhet.

 

Vattenhårdhet                   (dH)              NovaBalance     
Mjukt vatten                        < 8                 0,05 l pr ha                         
Midelhårt vatten                  8-18               0,10 l pr ha                         
Hårt vatten                          > 18               0,20 l pr ha   
                      

 

Kom ihåg att:

 • Behandlingen bör utföras som en morgonsprutning på övervägande torra plantor.
 • Vattenmängen bör vara omkring 100 l vatten per hektar och max 150 l vatten per hektar, eftersom glyfosat verkar bäst i höga koncentrationer, eftersom det tas upp via diffusion
 • Additiverna skall tillsättas sprutvattnet innan glyfosaten.
 • Glyfosat får inte användas i maltkorn, brödspannmål och andra konsumtionsgrödor
 • Glyfosat får inte användas i utsäde

Läs alltid eventuella kontrakt på grödan innan den behandlas med glyfosat.

 

Plockning av flyghavre

Det är tid att gå första turen i marken för plockning av flyghavre. Flyghavre gror från skilda djup i jorden och kommer därför fram under en längre period och mognar av och sprider frö över lång period. Det är därför en god idé att gå igenom fälten mer än en gång.

Var särskilt grundlig i ytterområderna, vid märgelhål och vändteg och under eventuella luftledningar samt i de områden där det erfarenhetsmässigt kan förekomma flyghavre. Gå över fälten nu och om 2-3 veckor.

Flyghavrekärnor kan överleva i jorden i upp till 9-10 år och en enskild planta kan därför sprida frö, man kan ha ”glädje” av det i flera år framöver. Är det sprutat med ett flyghavremedel på våren bör fälten ändå gås igenom, eftersom plantorna kan ha överlevt sprutningen och så och gömma sig lite i grödan.

Att gå över fälten och titta efter flyghavre är samtidigt en god anledning till att se var årets sprutningar har fungerat och grödans generella tillstånd.

 

 

 
 

 

Nr. 4 2018

 • Aktuellt i marken
 • Svampsjukdomar och skadedjur i ärter
 • Kemikoll – gör det enklare för dig?
 • Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

 

Aktuellt i marken

Vårveten är långt framme, om inte agångbehandling är gjord bör det göras nu. I det torra vädret är det speciellt gulrost, brunrost och DTR som kan ge problem. Vi rekommenderar.

 • 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per ha

Generellt bör man också leta efter löss i både vår- och höstveten, där de har börjat klättra upp i axet. Här använder man bäst:

 • 0,15 l Mavrik 2F pr. ha eller
 • 0,1-0,14 kg Teppeki

Bekämpningströskeln om cirka 4 löss/strå.

Även i sockerbetorna kan löss vara ett problem. Bekämpningströskeln är 20 löss/planta eller kolonier på 40 % av plantorna. Använd:

 • 0,2 - 0,3 l Fastac 50 EC pr. ha

Bakgrunden är de mycket torra förhållanden då plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan. I betor och majs är det mycket viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 0,3 l Novobalance + 1 l Profi ManganNO3 + 1 l Profi Bor pr. ha nu och återigen om 2-3 veckor. Behovet är som störst på lättare jordar men med de mycket torra förhållanden vi ser iår kan det absolut också finnns behov även på bättre jordar.

I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 l Profi Majs per ha, 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn och 117 g Ca.

I spannmålen kan det i svampsprutningarna tas med 1-2 l Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

 

Svampsjukdomar och skadedjur i ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det mycket torra och solrika vädret, tyder dock allt på att det bara är ekonomi i att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

 • 0,5 l Mirador 250 SC pr. ha.

Denna behandling kan vid behov också följas upp med 0,5 l per hektar 2 veckor efter första behandling, eller:

 • 0,5 – 0,75 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur

Ärtviveln är som i åkerböner ett överstökat kapitel. Nu ska vi hålla öga på ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. NÄr skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

 • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

 • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

 

Kemikoll – är det något för dig?

Caption

Kemikoll är ett helt unikt sätt att göra vardagen lättare och för dig som växtodlare. Bara genom att klicka på växtodlingsprogrammet Näsgård Mark får användaren koll på om växtskyddsmedlen i den utarbetade sprutplanen är godkända för att användas. Därmed uppnår du som lantbrukare 100 % korrekt användning av bekämpningsmedel, och säkrar att du följer riktlinjer och lagkrav.

I praktiken

En smiley visar huruvida användningen av medlet är lagligt eller ej. Informationen som används och kommer fram under kollen, är samlat i en databas som hela tiden uppdateras. En sur, röd smiley indikerar att medlet är olagligt och en glad grön smiley visar att allt är i sin ordning.

Programmet

Programmet visar bland annat följande:

 • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt
 • Om mängd per behandling och mängd per år är godkänd
 • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
 • Länkar till information om preparatet
 • Lätt åtkomst

Funktionen kan också hålla koll på konstgödsel och andra inatsvaror. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av myrsyra, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

Programmet är redan flera lantbrukares föredragna markplaneringsverktyg och med Kemikoll, som är det senaste tillägget och modulen, är det till och med det enda av sitt slag på den svenska marknaden. Vill du veta mer kontakta oss på http://datalogisk.se

Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

Möt Svenska Foder på plats i Borgeby. Vi finns i tält J:57 med unika mässerbjudanden och kunskap som hjälper dig i din produktion.

Läs mer om Borgeby Fältdagar: www.borgebyfaltdagar.se

Välkommen! 


Växtodlingsbrev – Fokus på Fälten

Nr. 3 2018

 • Aktuellt i marken
 • Svampsjukdomar och skadedjur i åkerbönor
 • Val av spannmål

 

Aktuellt i marken

Vi är genom att vara så långt framme på året att de avslutande svampsprutningarna kan göras i vårkorn, havre och höstvete. Svenska Foder rekommenderar följande i avslutande sprutning.

Vårkorn

 • 0,4 - 0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per ha

Havre

 • 0,25 l Bumper + 0,25 l Comet Pro per ha

Höstvete, andra sprutning vid delad behandling

 • 0,4 l Tiro pr. ha

Innan man sprutar bör marken undersökas för löss och eventuellt lägga till 0,15 Mavrik 2F per ha.

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen utförst vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni och cirka 10 dagar efter begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling.

Svenska Foder rekommenderar 2 sprutningar med antingen:

 • 0,5-1,0 l Mirador eller
 • 0,5-0,75 kg Signum WG pr. ha.

Skadedjur

Problemen med ärtvivel har varit stora i år, men är nu ett avslutat kapitel. Nästa och det senaste problemet med skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus.

Lusen kan bekämpas med

0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. Ha

 

Val av spannmål

Vi börjar nu sälja höstgrödor för säsong 2018/2019 – och vi återigen presentera ett mycket starkt sortiment på spannmål.

Höstvete

Ellvis – kvarnvete & EKO

Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaber. Den är väl anpassad til våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskader under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

RGT Reform – Kvarnvete

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Mariboss – Foder

Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger orgräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandingen vilket gör Mariboss til ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Torp – Foder

Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Praktik – kvarnvete

Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

Stava – kvarnvete EKO

Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Råg

KWS Livado - Hybrid

KWS Livado – en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblanding av populationsutsäde krävs.

Herakles - Syntetisk hybrid

Vinterhärdig syntetisk hybrid med hög och jämn avkastning i hela landet. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda.

Rågvete

Trefl

Rågvete med hög avkastningspotential. Innehar hög sjukdomsprofil och god motståndskraft mot gulrost. Syns i de obehandlade försöken där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå med något lägre stråstyrka.

Probus

Rågvete med en mycket hög avkastningsstabilitet som via den mycket goda sjukdomsprofilen presterar övertygande både i svambekämpande och obehandlade led. Hög motståndskraft mot gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad med något kortare strå och en hög stråstyrka.

 

Läs mer här
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål, höst 2018

Växtodlingsbrev – Fokus på fälten

Nr 2 2018

 • Aktuellt i marken
 • Höjning av proteinhalten i höstvete
 • Val av höstraps

 

Aktuellt i marken

Det är fortsatt torrt på de flesta platser och få utsikter till regn. Visst har vi sett en och annan åskskur på lite olika platser i landet. Men ännu inte något riktigt avgörande för grödan. Och på grund av torkan kan man inte göra någon form av växtreglering. Bladlöss och sädesbladbaggar finns det gott om i vårgrödan. Använd 0,15 l Mavrik per hektar som har god effekt på såväl bladlöss som sädesbladbaggar. Se Svenska Foders rekommendationer till svampbekämpning i Växtodlingsbrev 1 - se längre ner på sidan.

Mikronäring är en god idé i alla grödor, eftersom de mycket torra förhållandena gör att plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan.

Särskilt i betor och majs är det viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 1-2 liter Profi ManganNO3 + 1-2 l Profi Bor + 0,3 l Novobalance på grödans 4-6 bladstadie och 2-3 veckor senare ytterligare lika mycket. Det är viktigt att Novobalance tillsätts först. I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 liter Profi Majs per hektar 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn og 117 g Ca.

I spannmålen kan man tillsammans med svampsprutningen ta med 1-2 liter Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

Ökning av proteinhalten i höstvete

Om du odlar kvarnvete som t. ex. Ellvis, RGT Reform, Praktik, så det viktigt med en sen gödselgiva för att säkra proteininnehållet och därmed kvaliteten. Proteingödslingen bör utföras i perioden mellan begynnande axgång (stadie 49) och begynnande blomning (stadie 61) med en kvävemängd på mellan 30 och 60 kg N per hektar.

Om kvävet tillförs tidigt i den nämnda perioden, kommer huvudparten av det tillförda kvävet att gå till att öka utbytet. Och omvänt, om kvävet tillförs under den sista delen av den nämnda perioden, kommer en del av kvävet gå till att öka proteinprocenten.

Trots det torra vädret, som vi är vittne till just nu, kan vi förvänta en god effekt av en proteingödsling, men gödslingen skall inledas lite tidigare och därför måste de flesta i gång den närmaste framtiden. Endast om grödan redan nu torkstressad bör gödslingen stoppas.

En tumregel säger att proteinprocenten stiger med cirka 0,1 % för varje 10 kg kväve, som tillförs vid den senare tidpunkten. Men kom ihåg det är bara en tumregel – vädret spelar också en avgörande roll. Vi rekommenderar att använda en fast handelsgödning som t.ex. Kalksalpeter som innehåller 15% Nitrat och därmed verkar snabbt.

Höstraps

Vi börjar nu sälja höstgrödor för 2018/2019 och vi kan återigen presentera ett starkt sortiment.

När du väljer din rapssort är det viktigt att titta efter en sort med hög stabil råfett- och fröskörd, god resistens mot sjukdomar och god vinterhärdighet och god stjälkstyrka.

 • Compass – Hybrid

Med sin höga råfett – och fröskörd har Compass under flera år visat sig tilhöra de bästa. En säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Med relativt lång stjälk och utmärkta stjälkegenskaper. För dig som inte vill chansa.

 • DK Explicit - Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat – och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

 •  ES Alegria – Linje

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidlig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.

 • Dariot – Hybrid

Presterar i absolut topp i södra Sveriges försök. Passar för normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god Stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

 • DK Exception - Hybrid

Vinnare av rapsmästaren 2016. Levererar hög avkastning senaste 2 åren, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lunga växtsätt gör
sorten lämplig för normal till tidig sådd. DK Exception är både phoma- och drösningsresistent.

 • DK Exclaim – Hybrid – NYHET!

Har en god utveckling på hösten och passar därför et brett fönster av sådatum. Den har mycket hög både avkastnings- och oljehaltspotential och är dessutom dubbelt phomaresistent. Stängeln har förbättrad brytningsbeständighet vilket bland annat säkerställer ljusinsläpp ner i grödan.

 • PR44D06 - Dvärghybrid
  Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.
 • Andromeda - Klumprotsresistent hybrid
  En fransk sort med resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är testad 2014-2015 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På icke-infekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck.
Läs mer här
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål, höst 2018

Växtodlingsbrev – Fokus på fälten

Nr 1 2018

 • Aktuellt i marken
 • Manganbrist i vårsäd bör förebyggas
 • Ärtvivel i ärtor, åkerböna och klövervall

Aktuellt i marken

Det varma och torra vädret fortsätter. I sådana perioder skall man komma ihåg att oavsett vilka växtskyddsmedel man använder, så kommer det vara en viss risk för att det bränner. Spruta därför tidigt på morgonen eller sent på kvällen under dessa perioder, eftersom det ger minst risk för brännskador och bäst effekt för växtskyddsmedlen.

En av de växtskyddsinsatser som tränger sig på just nu är tillväxtregleringen, men överväg noga om grödan ska tillväxtregleras eller inte, eftersom all tillväxtreglering verkar otroligt kraftigt på torkstressade grödor. Speciellt råg och vallfrö är känsliga och vi har tidigare år sett exempel på stora förluster på grund av skadlig tillväxtreglering, men det kan drabba alla grödor.

Även i vårkorn kan tillväxtreglering verka för kraftigt under torra förhållanden och rekommenderas därför inte nu. Senare, när det förhoppningsvis kommer regn, kan sådana marker tillväxtregleras med antingen 0,4 Moddus M per hektar eller 0,2-0,4 l Cerone per hektar mot stråbrytning.

Gulrost

Fördelen med torrt väder är ett lågt svamptryck i spannmålen. Svampsjukdomar som septoria, sköldfläcksjuka, bladfläcksjuka och bomullsmögel har det tufft just nu. Därför är det mest gulrost, kornrost och brunrost som vi ska hålla ett öga på den kommande perioden, eftersom det varma vädret ger optimala betingelser för utveckling av dessa – som då bör bekämpas vid förekomst. På bilden ser man gulrost i Torp höstvete.

Vårsäden är ungefär i DC 20-43 och här finns inga svampsjukdomar att tala om ännu. Titta efter löss eftersom de har börjat att uppträda. Bekämpningströskel: 2-3 löss/strå eller löss på cirka hälften av plantorna. Står man inför andra körningen är bekämpningströskeln något lägre. Rekommenderad dos är 0,1-0,14 Teppeki per hektar. Höstvetet befinner sig i DC. 39-45 och det är tid att skydda flaggbladet. På grund av det låga smittrycket kan man gå ner i dos, men det skall behandlas och innan det kommer regn igen. Rekommenderad lösning är 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per hektar.

Röd vetemygga

I vetet kan det vara aktuellt att bekämpa den röda vetemyggan från begynnande axgång till begynnande blomning.

Angreppen kan variera mycket lokalt och främjas av torrt varmt väder. Därför kan det vara en god idé att sätta upp fällor i marken, när vetets flaggblad är framme. Bekämpningen rekommenderas när man har fångat över 120 vetemygg per dag. Bekämpningen utförs under perioden från begynnande utveckling till begynnande blomning med till exempel:

 • 0,3 l Fastac per hektar

eller

 • 0,15 l Mavrik 2 F per hektar   

Höstkornet är nu i DC. 51-61 och här bör den avslutande svampbehandlingen göras i höstkornets DC 39-59. Rågen är nu i DC. 59-69 och kan behandlas på samma sätt som höstkornet. Glöm inte att leta efter trips som bekämpas med 0,15 - 0,2 l Mavrik 2F per hektar. Rågvete är i DC 47-65 och kan behandlas på samma sätt som höstvetet.

Utvecklingsstadier i Spannmål

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Vi ser dessvärre fortsatt en del manganbrist i vårsäden runt om i landet, och det torra vädret gör inte problemet mindre!

Manganbrist

Vårgrödorna kommer på flera platser i år att vara etablerade på jordar som är packade efter överkörningar under den blöta hösten och den stora mängden nederbörd som kom framförallt under vintern. Dock kan frosten ha mjukat upp jorden. Under alla omständigheter bör du ha fokus på att din vårsäd är välförsedd med både makro- och mikronäringsämnen för den korta växtsäsongen den har i år.

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptaget. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

 • 1,0 l Profi Mangan NOpr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

eller

 • 1,0-2,0 l Profi Basis Plus pr. ha. (89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l) 2-3 gånger

Profi Mangan NOinnehåller 235 g Mn pr. l och Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l. Både Profi Mangan NO3 och Profi Basis Plus kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel.

Ärtvivel i ärtor och åkerböner

Det mycket fina vädret har lockat fram ärtvivel i marken, så ärter, åkerböner och klöver skall hållas under uppsyn. Angränsande mark till en areal som det odlades ärter, åkerböner eller kanske klöver under 2017 bör denna areal prioriteras under markbesöken.

Ärtviveln älskar som sagt det varma majvädret, och vi har fått de första rapporterna om ”biljettklipp” i bladkanten på  trindsäden. Det är inte ärtvivelens bett i bladkanten som ger en nämvärd förlust, utan vivelns larver som senare gnager i de N-fixerande rotknölarna.

Bekämpningströskeln i ärter och åkerböner är ett gnag per planta i de tidiga tillväxtstadierna och tills plantorna är cirka 10 cm höga. I klöverodlingen är bekämpningströskeln 20% angripna plantor.

I ärter och åkerböner används:

 • 0,20 l Mavrik 2F per hektar

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter